top of page

GDPR (General Data Protection Regulation)
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy Policy


1. Algemeen :
Bij de uitvoering van haar activiteiten behandelt en bewaart Landexplo-groep persoongegevens
van grondeigenaars, grondgebruikers, kopers van percelen en/of gebouwen, leveranciers…
Landexplo stelt alles in het werk om deze persoongegevens op een correcte, veilige en
vertrouwelijke wijze te verzamelen, te verwerken en te beheren teneinde de overeenkomsten
die met hen afgesloten werden te kunnen uitvoeren, waarbij de risico’s op fouten, lekken,
verlies, diefstal, onterechte toegang door derden geminimaliseerd worden.
Deze policy is van toepassing op alle entiteiten van de Landexplo-groep:
Landexplo NV
Landexplo Services bvba
Landexplo Berlare bvba
Landexplo West bvba
Landexplo Leie bvba
Landexplo Hoeselt bvba
Landexplo Maasmechelen bv

Bovenvermelde maatschappijen hebben allen hun zetel in 1030 Schaarbeek, E. Demolderlaan
89.
Gezien de verwevenheid van actitiviteiten binnen Landexplo-groep, worden bovenvermelde
entiteiten in deze policy als één groep beschouwd, hierna aangeduid als ‘Landexplo’.

2. Welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt?
Van (potentiële) kopers en verkopers van gronden en gebouwen worden volgende data
gestructureerd bijgehouden, dit om de overeenkomst te kunnen nakomen:
 Identificatiegegevens, contactgegevens, transactiegegevens (datum overeenkomst,
perceelsnummers,..)
 eigendomstitels van aangekochte/verkochte onroerende goederen: in de authentieke akten
wordt de 30-jarige eigendomshistoriek bijgehouden.
Ook van de eventuele ‘gebruikers’ van betreffende gronden worden identificatiegegevens,
contactgevens en transactiegegevens bijgehouden en verwerkt teneinde de gemaakte
overeenkomsten te kunnen nakomen.

De website van Landexplo gebruikt geen cookies, er worden door Landexplo geen IP adressen van de
gebruikers van de website bijgehouden of verwerkt.

3. Wat wordt met deze data gedaan?
Bovenvermelde persoonsgegevens (identifcatie-, contact- en transactiegegevens) worden
structureel bijgehouden op de ICT-systemen van Landexplo in electronische bestanden en/of
overzichtskaarten.
De gegevens hierboven vermeld worden uitsluitend gedeeld met:
-andere vennootschappen van de Landexplo-groep.
-partners en consultants van Landexplo die het betreffende vastgoedproject mee realiseren.
-notaris(sen) die de authentieke akte zullen verlijden.
-advocaten en raadsheren om de eigenaar of koper te kunnen vertegenwoordigen. Dit zal enkel
gebeuren indien deze aan Landexplo hiertoe een volmacht heeft gegeven.

Er worden geen persoonsgevens gedeeld met andere partijen dan deze hierboven opgesomd, er
worden geen gegevens verkocht of gratis gedeeld met andere partijen zonder medeweten van
betrokkenen.

4. Hoelang worden persoonsgegevens bijgehouden?
De ontwikkeling van een bedrijventerrein (aankoop van gronden, verkrijgen van toelatingen,
infrastructuurwerken en verkoop van percelen) kent doorgaans een lange looptijd.
Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Landexplo zolang het nodig is om haar
overeenkomsten te kunnen uitvoeren. Landexplo engageert zich om persoonsgegevens te
verwijderen uiterlijk 10 jaar na de beëindiging van betreffende overeenkomst, tenzij het nodig
zou zijn deze langer te bewaren in het kader van een geschil.
Zodra de Raad van Bestuur van Landexplo beslist heeft dat een project niet verder zal gezet
worden, zullen de persoonsgegevens van betreffende grondeigenaars eveneens verwijderd
worden.
Eigendomsakten worden bijgehouden zolang als nodig om de eigendom te kunnen bewijzen,
uiterlijk tot 30 jaar na de aankoop van betreffend onroerend goed.

5. Rechten :
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aan natuurlijke
personen volgende rechten toegekend :

a. Recht op inzage

Aan Landexplo kan gevraagd worden om kosteloos een overzicht te ontvangen van
de gegevens die door haar worden bewaard en voor welke doeleinden deze worden
gebruikt.

b. Recht op verwijdering
Aan Landexplo kan gevraagd worden sommige gegevens uit haar data-systemen te
verwijderen. Landexplo kan dat in sommige gevallen weigeren, bijvoorbeeld omdat
deze gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van haar overeenkomst of om aan
wettelijke verplichtingen te voldoen.
c. Recht op correctie:
Aan Landexplo kan gevraagd worden om onjuiste of onvolledige gegevens te
verbeteren, respectievelijk aan te vullen.
d. Recht van verzet
De persoon over wie Landexplo gegevens bijhoudt kan zich verzetten tegen de
verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen,
tenzij wettelijk bepaald of wanneer deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
een overeenkomst.
e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
Degene die persoonsgegevens heeft verstrekt aan Landexplo kan vragen om deze in
een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm over te dragen aan een derde
verwerker.
f. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering:
Binnen Landexplo wordt op basis van persoonsgegevens geen profilering of
geautomatiseerde besluitvorming gedaan.

Wie één of meerdere van bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, dient zijn verzoek
schriftelijk of via e-mail te richten aan de Heer Gaëtan Gorremans, E. Demolderlaan 89 te 1030
Schaarbeek, mailadres: gg@landexplo.be. Landexplo zal binnen de maand na de ontvangst van dit
verzoek hieraan een gevolg geven.

Indien personen van oordeel zouden zijn dat hun rechten geschonden zouden zijn, dan kunnen ze
eventueel een klacht indienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel 02/274.48.00
Fax 02/274.48.35
E-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page