top of page
  • stanislas.gorremans

Genebos (Ham-Tessenderlo) wordt specifiek bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek


POM Limburg en gemeentebesturen Ham en Tessenderlo ondertekenen samenwerkings-

overeenkomst met Landexplo Genebos bvba voor verdere ontwikkeling van het ENA-terrein Genebos
Vandaag hebben de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, de gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo en de maatschappij Landexplo Genebos bvba een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Genebos.


Marc Vandeput, voorzitter POM Limburg

Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter POM Limburg: “Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zal het bedrijventerrein Genebos op korte termijn via een Publiek-private samenwerkingsstructuur (PPS) ontwikkeld worden. Concreet betekent dit dat Landexplo Genebos bvba zal instaan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Genebos en voor de herstructurering van de noordelijke zone van het bedrijventerrein Ravenshout. Gezien de gunstige ligging van het bedrijventerrein Genebos aan de E313 wordt het terrein specifiek voorbehouden voor bedrijven uit de sector transport, distributie en logistiek. Ondernemingen die er zich willen vestigen, moeten voldoen aan een aantal

criteria die worden geëvalueerd in een beoordelingscommissie.”De ontwikkeling van het bedrijventerrein Genebos in Ham en Tessenderlo was reeds ingeschreven in de Limburgovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het provinciebestuur. De realisatie van het terrein vormt ook voor de lokale besturen van Ham en Tessenderlo een erg belangrijke stapsteen in de verdere economische ontwikkeling. Het 34ha grote terrein valt binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en ligt op de grens tussen Ham en Tessenderlo. De strategische ligging van het terrein in het hinterland van de Haven van Antwerpen en de excellente ontsluitingsmogelijkheden bieden het terrein sterke troeven voor de ontplooiing van logistieke activiteiten.


Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Bovendien beschouwt het provinciebestuur delogistieke sector reeds langer als een speerpuntsector met een reëel groeipotentieel in Limburg. De ontwikkeling van het specifieke terrein in Genebos zal een extra troef zijn in de acquisitie naar logistieke bedrijvigheid.”


Fons Verwimp, burgemeester Tessenderlo

Burgemeester Verwimp: “De economische ontwikkeling van deze zone uit het Economisch Netwerk Albertkanaal is erg belangrijk voor onze gemeente. Samen met het gemeentebestuur van Ham hebben we onmiddellijk onze schouders gezet onder de uitwerking van voorliggend project. We hebben gezocht naar een middel om zowel de publieke als private belangen te honoreren. De constructie van een publiek-private samenwerking leverde in deze een erg goede oplossing. De private ondernemers staan in voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein, zijn de risicodragende partners en krijgen een aanvaardbaar rendement. Van publieke zijde kunnen we de ontwikkeling

sterk aansturen en kunnen we onze maatschappelijke doelstellingen realiseren. Wanneer we rekening houden met de gemiddelde tewerkstellingsgraad op bedrijventerreinen in Limburg betekent de ontwikkeling van deze zone immers dat er op korte termijn ruim 500 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden.”


Samenwerkingsovereenkomst

Bij de vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Genebos door de Vlaamse Regering in 2008, werd POM Limburg aangesteld voor de integrale ontwikkeling van het terrein. Deontwikkeling van het bedrijventerrein Genebos werd gekoppeld aan de herstructurering van de aangrenzende noordelijke zone van 80 ha van het bestaande bedrijventerrein Ravenshout. Gezien Landexplo Genebos bvba (waarvan Cordeel Invest vennoot is) een belangrijke partner is binnen het projectgebied en de vennootschap de vraag stelde om de ontwikkeling van het gebied zelf te kunnen opnemen, werd onderhandeld over de samenwerkings- en ontwikkelingsmodaliteiten.


Voorzitter POM Limburg Marc Vandeput: “Dit heeft geleid tot de ondertekening van de

samenwerkingsovereenkomst vandaag tussen POM Limburg, de gemeentebesturen van Ham en Tessenderlo en Landexplo Genebos bvba. In deze overeenkomst blijven de ontwikkeling van het deelgebied Genebos en de herstructurering van het deelgebied Ravenshout onlosmakelijk met elkaar verbonden, dit op expliciete vraag van de Vlaamse Regering.”


Dirk De Vis

Burgemeester De Vis: “ De herstructurering – in vakjargon ook wel revitalisering genoemd – van het

een verouderd stuk van het bedrijventerrein Ravenshout, is erg belangrijk. Enerzijds kunnen we nu

een oplossing zoeken voor een aantal belangrijke infrastructurele knelpunten op het terrein,

anderzijds kunnen we een verdichting van het bedrijventerrein ambiëren. Hierdoor kunnen we ook

bestaande economische ruimte beter benutten. De koppeling van de nieuwe terreinontwikkeling

met het herstructureringsgebied is - zowel voor onze buurgemeente als voor ons gemeentebestuur - een topprioriteit.”


Om de ontwikkelingen te plannen en op te volgen wordt een overlegcomité opgericht dat paritair is samengesteld uit de voornoemde publieke en private partners. Dit overlegcomité zal voor de ontwikkeling van de zone Genebos en de herstructurering van het gebied Ravenshout een stappenplan opstellen. Er zal ook een uitgiftecomité worden opgericht met als belangrijkste taak het beoordelen van de gronduitgifte van de nieuw te ontwikkelen percelen in Genebos en Ravenshout.


Burgemeester Verwimp: “Bij de gronduitgifte worden een aantal belangrijke criteria beoordeeld van kandidaat-investeerders. Zowel de economische structuur, de ruimtelijke inpassing, de kwaliteit en de duurzaamheidsmaatregelen van de kandidaten worden onderzocht en geëvalueerd. Via de verkoopovereenkomst - type POM-Limburg - kunnen vervolgens een aantal bindende criteria worden opgelegd aan investeerders. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld voldoen aan een bezettingscoëfficiënt, de tewerkstellingsgraad, een verplichte uitoefening van de vooropgestelde economische activiteiten, het onroerend goed te bebouwen en in exploitatie te nemen, de gemeenschappelijke kosten te dragen en het beheer van het bedrijventerrein mee op te nemen.” Investeerders Gelijktijdig met de ondertekening van de overeenkomst werd de kandidaatstelling van twee investeerders beoordeeld. De bedrijven Groep Gevers (All-Bak, Jan Gevers, Transfresh) en Agropak kregen een gunstige beoordeling en kunnen nu op korte termijn een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Burgemeester De Vis: “Beide bedrijven staan alvast in voor een gezamenlijke omzet van meer dan 30 miljoen euro. Ze zullen werk bieden aan meer dan 40 arbeiders en bedienden. Het geraamde investeringsbedrag bedraagt meerdere miljoenen euro’s.”.

Burgemeester Verwimp: “Ook voor het projectgebied Genebos – grondgebied Tessenderlo staan er momenteel een aantal interessante investeerders klaar. Nu de samenwerkingsovereenkomst formeel ondertekend is, kunnen deze dossiers door het uitgiftecomité behandeld worden.”.

Comments


bottom of page